Laís — Barbagal 가사 및 번역

이 페이지에는 Laís의 노래 "Barbagal"의 가사 및 한국어 번역이 포함되어 있습니다.

가사

Barbagal l'è n’dait iera ancura noeit
Diridin don, diridon, poura mi.
Cul bunet an’s i’oei l'è muntà a caval
Diridin don, diridon, poura mi.
E follì, follà, follero, e follero, lero, lì.
O bun om Barbagal pour’om
Diridin don, diridon, poura mi.
A porte lo cure come fu sal ra
Diridin don, diridon, poura mi
A jo la voi gal, a bara voi gar
Diridin don, diridon, poura mi
E foli, fola, folero, e folero, lero lì
Amora am barbagal porom
Diridin don, diridon, poura mi
'n sal ciuchè la noeit a fasia 'n ciadel
Diridin don, diridon, poura mi.
A criava fort i sun mi 'l pì bel
Diridin don, diridon, poura mi.
E follì, follà, follero, e follero, lero, lì.
O bun om Barbagal pour’om
Diridin don, diridon, poura mi.
Cun le braie curte e cul pintun an man
Diridin don, diridon, poura mi.
A criava a tuta forsa: «Sun an rabadan»
Diridin don, diridon, poura mi.
E follì, follà, follero, e follero, lero, lì.
O bun om Barbagal pour’om
Diridin don, diridon, poura mi.
Quandi che l’Munvis a l'à 'l capel
Diridin don, diridon, poura mi.
O ca fa brut o ca fa bel
Diridin don, diridon, poura mi.
E follì, follà, follero, e follero, lero, lì.
O bun om Barbagal pour’om
Diridin don, diridon, poura mi.

가사 번역

문득 어떤 문자인지 알 수 없다
디리딘 돈,디리돈 푸라미
부네 안이 타고 있어
디리딘 돈,디리돈 푸라미
그리고 어리 석음,어리 석음,어리 석음,레로,거기.
오번 옴 바르바갈 부어옴
디리딘 돈,디리돈 푸라미
그는 살 라이었다으로 포르테 그를 치료
디리딘 돈,디리돈,푸라미
조는 너에게 바,나는 가르거야
디리딘 돈,디리돈,푸라미
그리고 거기 열로,열로,열로,거기 열로
아모라 암 바르바갈 포럼
디리딘 돈,디리돈,푸라미
문 열어요,문 열어요
디리딘 돈,디리돈 푸라미
-미-미-벨
디리딘 돈,디리돈 푸라미
그리고 어리 석음,어리 석음,어리 석음,레로,거기.
오번 옴 바르바갈 부어옴
디리딘 돈,디리돈 푸라미
컨 르 브라 코스 e 엉덩이 pintun 한 여자
디리딘 돈,디리돈 푸라미
이 세 가지 단서가 있습니다.»
디리딘 돈,디리돈 푸라미
그리고 어리 석음,어리 석음,어리 석음,레로,거기.
오번 옴 바르바갈 부어옴
디리딘 돈,디리돈 푸라미
문비스가 케이펠을 가지고 있을 때
디리딘 돈,디리돈 푸라미
또는 그 파 그로스 오 그 파 벨
디리딘 돈,디리돈 푸라미
그리고 어리 석음,어리 석음,어리 석음,레로,거기.
오번 옴 바르바갈 부어옴
디리딘 돈,디리돈 푸라미