Pino Daniele — Acqua Passata 가사 및 번역

이 페이지에는 Pino Daniele의 노래 "Acqua Passata"의 가사 및 한국어 번역이 포함되어 있습니다.

가사

Vasami 'mmòcca
Vasame 'mmòcca
Damme sta vòcca
Vasami 'mmòcca
Vasame 'mmòcca
Damme sta vocca
Che te ne 'mporta a te che te ne 'mporta a te Chi ce' stata primma 'e te Che me ne 'mporta a me che me ne 'mporta a me Che ce' stato primma 'e me Damme chist’uòcchie
damme chist’uòcchie
Songo duje specchie
Damme chist’uòcchie
damme chist’uòcchie
Songo duje specchie
Che me ne 'mporta a me che me ne 'mporta a me Chi ce stato primma 'e me Che te ne 'mporta a te che te ne 'mporta a te Chi ce stata primma 'e te Quanno l’ammore è gruoss accussì
Nun fennesce mai
Quanno l’ammore è overo, si Ci po' semp' crerer
Acqua passata
acqua passata
chéllo che è stato
Acqua passata
acqua passata
chéllo che è stato
Che me ne 'mporta a me che me ne 'mporta a me Che ce stat primma 'e me Che te ne 'mporta a te che te ne 'mporta a te Chi ce stat primma 'e te Acqua passata
quéllo che hai visto
era 'na svist
quéllo che hai visto
quéllo che hai visto
era 'na svist
Che te ne 'mporta a te che te ne 'mporta a te Chi ce stat primma 'e te Che me ne 'mporta a me che me ne 'mporta a me Che ce stat primma 'e me Quanno l’ammore
è gruoss accussì
Nun fennesce mai
Quanno l’ammore è overo, si Ci po' semp' crerer
Che te ne 'mporta a te che te ne 'mporta a te Chi ce stat primma 'e te Che me ne 'mporta a me che me ne 'mporta a me Che ce stat primma 'e me Quanno l’ammore
è gruoss accussì
Nun fennesce mai
Quanno l’ammore è overo, si Ci po' semp' crerer

가사 번역

바사미의 mmocca
바사메 mmòcca
댐은 보카
바사미의 mmocca
바사메 mmòcca
담메 스타 보카
당신이 누구인'mporta 하신다면 당신은'mporta 당신에는'었 primma'그리고 당신은 누가 내게'mporta 을 나 누가 내게'mporta 하는'었 primma'고 나를 담 Chist'uòcchie
damme Chist'uuòcchie
송고 두제 거울
Damme Chist'uuòcchie
damme Chist'uuòcchie
송고 두제 거울
누가 나에게도'mporta 저는 저도 마찬가지입니다'mporta 나에게 누구 primma'고 나를 당신이 누구도'mporta 당신에게 당신이 누구도'mporta 당신이었던 primma'그리고 당신은 Quanno 사랑은 비난 gruoss
눈페네스 네버
시 CI po'semp'crerer,Quanno lamore is overo,SI CI po'semp'crerer
과거의 물
과거의 물
첼로 누구
과거의 물
과거의 물
첼로 누구
는 저도 마찬가지입니다'mporta 저는 저도 마찬가지입니다'mporta 하는 ce stat primma'와 나도'mporta 당신에게 나도'mporta 당신에게 ce stat primma'당신은 과거 물
당신이 본 것
그것은'나 svist 했다
당신이 본 것
당신이 본 것
그것은'나 svist 했다
누구도'mporta 당신에게 나도'mporta 당신에게 ce stat primma'당신들도'mporta 나에게 누구도'mporta 하는 ce stat primma'와 나를 사랑 Quanno
그것은 그루스 비난
눈페네스 네버
시 CI po'semp'crerer,Quanno lamore is overo,SI CI po'semp'crerer
누구도'mporta 당신에게 나도'mporta 당신에게 ce stat primma'당신들도'mporta 나에게 누구도'mporta 하는 ce stat primma'와 나를 사랑 Quanno
그것은 그루스 비난
눈페네스 네버
시 CI po'semp'crerer,Quanno lamore is overo,SI CI po'semp'crerer