Pino Daniele — 'O Ssaje Comme Fa 'O Core 가사 및 번역

이 페이지에는 Pino Daniele의 노래 "'O Ssaje Comme Fa 'O Core"의 가사 및 한국어 번역이 포함되어 있습니다.

가사

Tu stive 'nzieme a n’ato
je te guardaje
primma 'e da' 'o tiempo all’uocchie
pe' s’annammura'
gi? s’era fatt' annanze 'o core.
A me, a me
'o ssaje comme fa 'o core
a me, a me quann' s'? annamurato.
Tu stive 'nzieme a me je te guardavo
comm'? succiesso, ammore
ca? fernuto
ma je nun m’arrenn'
ce voglio pruva'.
Je no, je no
'o ssaje comme fa 'o core
je no, je no quann s'? sbagliato.

가사 번역

날 기다렸잖아
je te guardaje
프리마 e da"o 티엠포 all'oochie
'만남무라'
기? 그것은'아난제'또는 코어를 수행했다.
나에게,나에게
오 싸제 컴메 파오 코어
나,내가 콴? 아나무라토
Tu sive'nzieme a me je te guardavo
통신? 성공,사랑
처럼? fernuto
마제눈마렌
나는 증거를 원한다.
-안 돼,안 돼
오 싸제 컴메 파오 코어
내가 콴 거 아냐? 잘못된.