Shahin Najafi — Bia 가사 및 번역

이 페이지에는 Shahin Najafi의 노래 "Bia"의 가사 및 한국어 번역이 포함되어 있습니다.

가사

کی زندگی همش غمه
کی زندگی همش غمه
کی زندگی همش غمه
همش غمه
همش غمه
همش غمه
بیه مره یاری بدن
بیه مره یاری بدن
می دیل دیل داری بدن
کی زندگی همش غمه
کی زندگی همش غمه
ایدونیا غم می همدمه
ایدونیا غم می همدمه
ننی چجور غم دارمه
ننی چجور غم دارمه
تره می ور کم دارم
می آرزو می دیل خوشی
می آرزو می دیل خوشی
هنه کی تو بئی نیشی
هنه کی تو بئی نیشی
حرفه باز بوگوفتمه
حرفه باز بوگوفتمه
فرس مره بوسختمه
بوسختمه
چره نئیی تو
چره نئیی تو
بئی دوباره پا گیرم
بئی دوباره پا گیرم
تی دستانه حنا گیرم
حنا گیرم
اگر بئی تو
اگر بئی تو
بیا مره یاری بدن
بیا مره یاری بدن
می دیل دیل داری بدن
کی زندگی همش غمه
کی زندگی همش غمه
کی زندگی همش غمه
همش غمه
همش غمه
همش غمه

가사 번역

인생은 모든 슬픈 때
인생은 모든 슬픈 때
인생은 모든 슬픈 때
그것은 모든 슬프다.
그것은 모든 슬프다.
그것은 모든 슬프다.
비하라 도움말
비하라 도움말
5 월 데일 데일
인생은 모든 슬픈 때
인생은 모든 슬픈 때
이도니아 새덴스 내 동반자
이도니아 새덴스 내 동반자
보모,내가 얼마나 슬퍼요?
보모,내가 얼마나 슬퍼요?
피곤해
당신을 할 수 데일 잼버리
당신을 할 수 데일 잼버리
한시 니시 베아
한시 니시 베아
난 일자리가 있어
난 일자리가 있어
페레스는 내 키스야
키스하는 거야
당신은 니입니다.
당신은 니입니다.
다시 베아.
다시 베아.
헤나 t-handle
헤나
당신의 베아 경우
당신의 베아 경우
어서,마레
어서,마레
5 월 데일 데일
인생은 모든 슬픈 때
인생은 모든 슬픈 때
인생은 모든 슬픈 때
그것은 모든 슬프다.
그것은 모든 슬프다.
그것은 모든 슬프다.