Swazi Dlamini — Vulinhliziyo 가사 및 번역

이 페이지에는 Swazi Dlamini의 노래 "Vulinhliziyo"의 가사 및 한국어 번역이 포함되어 있습니다.

가사

Is’khathi sami sonke nawe
Bes’gcwele injabulo njalo
Konke ebengik’dinga ngingak’swele
Ngiyazi indaba yami nawe
Ay’phelanga kamunandi
Ngak’phula inhliziyo, ngithethelele
Ngang’ngaboni ngangingazi
Ukuthi uyis’busiso sami
Ngak’xhaphaza, ngak’laxaza shwele…
Ngihlale ngithandaza kanje
Ukuthi siyoze s’buyelane
Noma isimo sil’khuni, ng’zohlala ethembeni…
Ngihlale ngithandaza kanje
Seng’khulile, seng’bonile
Seng’hambile, seng’fundile
(Uthando ol’njengolwakho al’velele) bvs
Ngiyazi ngak’cekela phansi
Ngiyaz’vuma zonke izono zami
Manje ngiyangqongqoza ngivulele
Vula inhliziyo, vula inhliziyo yakho
Vula inhliziyo… Ngiyancenga nje ooh (Ngihlale ngithandaz')
Bridge/Breakdown:
Ngeke ngiphinde, ngeke ngilinge
Ngik’lahle… Ngiyak’thembisa x2
Mungangipha ithuba nje
Sthandwa siyofa silahlane
Ngiyasho ngingowakho njena x2
Chorus (repeat, fade)

가사 번역

네,모두 하티입니다
보안구역
잉각'온 에벤긱'만 있으면 돼
예,나는 야미 Ngiyazi 이
Kamunandi Ayingaphelanga
깨졌네요,비텔렐레
쫙쭉 쫙 쫙 볼 수 있습니다
어떤 것은 위스'라고 말하는 것입니다
인학박사,어학박사,어학박사…
그래서 앉아서 기도해
바이엘렌은'사이요제'라고 말한다.
Gnome status sil'hope ng 에서,적절한 시간에 정보 제공'…
그래서 앉아서 기도해
셍 '레는 성장,셍 보았다'
셍고네,배운 셍
(그냥 사랑해야 ol'nolwakho 알')bvs
Ngiyazi 부국장 nagak'판시
모든 죄를 무효화하십시오.
그냥 개장
인휴먼리치요,인휴먼리치요
오~.. 그냥 오픈 Ngiyancenga 는 inhliziyo(당신은 앉아서 기도')
교량/고장:
당신은 시간,당신은 할 수있다
Ngik'Ngiyak'x2 약속을 폐기하십시오...
그냥 문강ipha 기간
Silahlane 사랑 우리 siyofa
Ngiyasho ngingowakho x2 지금 사용 가능
코러스(반복,유행)